Bitcoin Abuse Database

Report history for 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW

Address found in database:
Address 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW
View address on blockchain.info
Report Count74
Latest ReportWed, 15 Jul 20 23:27:00 +0000
(2 years ago)

If you have additional information about this address, please file a report.

Reports:

Date Abuse Type Description
Jul 15, 2020 blackmail scam Email via website contact form: We have hacked your website [redacted] and extracted your databases. How did this happen? Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server. What does this mean? We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your site [redacted] was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets. How do I stop this? We are willing to refrain from destroying your site's reputation for a small fee....
Jul 13, 2020 blackmail scam ¡ENVÍE ESTE CORREO ELECTRÓNICO A ALGUIEN DE SU EMPRESA QUE PUEDA TOMAR DECISIONES IMPORTANTES! Hemos pirateado su sitio web www.X0.com y extraído sus bases de datos. Nuestro equipo ha encontrado una vulnerabilidad dentro de su sitio que pudimos explotar. Después de encontrar la vulnerabilidad, pudimos obtener las credenciales de su base de datos, extraer toda su base de datos y trasladar la información a un servidor offshore. Realizaremos sistemáticamente una serie de pasos para dañar totalmente su reputación. Primero, su base de datos se filtrará o se venderá al mejor postor que utilizará con cualquiera que sea su intención. A continuación, si se encuentran correos electrónicos, se les enviará por correo electrónico que su información se ha vendido o filtrado y su sitio www.X0.com tuvo la culpa, dañando así su reputación y teniendo clientes / asociados enojados con cualquier enojo clientes / asociados lo hacen. Por último, los enlaces que haya indexado en los motores de búsqueda se desindexarán en función de las técnicas de blackhat que utilizamos en el pasado para desindexar nuestros objetivos. Estamos dispuestos a abstenernos de destruir la reputación de su sitio por una pequeña tarifa. La tarifa actual es de .321 BTC en bitcoins ($ 3000 USD). Envíe el bitcoin a la siguiente dirección de Bitcoin 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW Una vez que haya pagado, nos informaremos automáticamente de que fue su pago. Tenga en cuenta que debe realizar el pago dentro de los 5 días posteriores a la recepción de este aviso o la pérdida de la base de datos, los correos electrónicos enviados y la eliminación del índice de su sitio COMENZARÁN
Jul 12, 2020 blackmail scam Hemos pirateado su sitio web y extraído sus bases de datos. ¿Cómo pasó esto? Nuestro equipo ha encontrado una vulnerabilidad dentro de su sitio que pudimos explotar. Después de encontrar la vulnerabilidad, pudimos obtener las credenciales de su base de datos, extraer toda su base de datos y trasladar la información a un servidor offshore. ¿Qué significa esto? Realizaremos sistemáticamente una serie de pasos para dañar totalmente su reputación. Primero, su base de datos se filtrará o se venderá al mejor postor que utilizará con cualquiera que sea su intención. A continuación, si se encuentran correos electrónicos, se les enviará por correo electrónico que su información se ha vendido o filtrado y su sitio http: //www.luzzidigital.com tuvo la culpa, dañando así su reputación y teniendo clientes / asociados enojados con cualquier enojo clientes / asociados lo hacen. Por último, los enlaces que haya indexado en los motores de búsqueda se desindexarán en función de las técnicas de blackhat que utilizamos en el pasado para desindexar nuestros objetivos. ¿Cómo paro esto? Estamos dispuestos a abstenernos de destruir la reputación de su sitio por una pequeña tarifa. La tarifa actual es de .321 BTC en bitcoins ($ 3000 USD). Envíe el bitcoin a la siguiente dirección de Bitcoin (copie y pegue ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas): 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW Una vez que haya pagado, nos informaremos automáticamente de que fue su pago. Tenga en cuenta que debe realizar el pago dentro de los 5 días posteriores a la recepción de este aviso o la pérdida de la base de datos, los correos electrónicos enviados y la eliminación del índice de su sitio COMENZARÁN
Jul 9, 2020 blackmail scam GELIEVE DEZE E-MAIL NAAR IEMAND IN UW BEDRIJF TE DRAGEN DIE BELANGRIJKE BESLISSINGEN KAN MAKEN! We hebben uw website ########## gehackt en uw databases uitgepakt. Hoe is dit gebeurd? Ons team heeft een kwetsbaarheid binnen uw site gevonden die we hebben kunnen misbruiken. Nadat we het beveiligingslek hadden gevonden, konden we uw databasereferenties ophalen en uw volledige database extraheren en de informatie naar een offshore-server verplaatsen. Wat betekent dit? We zullen systematisch een aantal stappen doorlopen om uw reputatie volledig te schaden. Eerst wordt uw database gelekt of verkocht aan de hoogste bieder, die ze zullen gebruiken met hun bedoelingen. Als er vervolgens e-mails worden gevonden, zullen ze worden gemaild dat hun informatie is verkocht of gelekt en dat uw site http: //www.bijleslotte.nl een fout heeft gemaakt, waardoor uw reputatie wordt geschaad en boze klanten / medewerkers met wat dan ook boos worden klanten / medewerkers doen. Ten slotte worden alle links die u in de zoekmachines heeft geïndexeerd, gedeïndexeerd op basis van blackhat-technieken die we in het verleden hebben gebruikt om onze doelen te de-indexeren. Hoe stop ik dit? We zijn bereid om tegen een kleine vergoeding de reputatie van uw site niet te vernietigen. De huidige vergoeding is 0.323 BTC in bitcoins ($ 3000 USD). Stuur de bitcoin naar het volgende Bitcoin-adres (kopieer en plak als het hoofdlettergevoelig is): 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW Zodra u heeft betaald, krijgen wij automatisch bericht dat het uw betaling was. Houd er rekening mee dat u moet betalen binnen 5 dagen na ontvangst van deze kennisgeving of het databaselek, verzonden e-mails en de-index van uw site ZAL starten!
Jul 9, 2020 blackmail scam Claim that it has dumped my databases and threaten me to leak it. Ask me to pay 0.324 BTC to avoid the leak. Here is the complete message, in french === VEUILLEZ TRANSMETTRE CE COURRIEL À QUELQU'UN DE VOTRE ENTREPRISE QUI EST PERMIS DE PRENDRE DES DÉCISIONS IMPORTANTES! Comment puis-je arrêter cela? Nous sommes disposés à ne pas détruire la réputation de votre site pour une somme modique. Les frais actuels sont de 0.324 BTC en bitcoins (3000 $ USD). Envoyez le bitcoin à l'adresse Bitcoin suivante (copiez et collez car il est sensible à la casse): 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW
Jul 9, 2020 blackmail scam Wir haben Ihre Website gehackt und Ihre Datenbanken extrahiert. Unser Team hat auf Ihrer Website eine Sicherheitslücke gefunden, die wir ausnutzen konnten. Nachdem wir die Sicherheitsanfälligkeit festgestellt hatten, konnten wir Ihre Datenbankanmeldeinformationen abrufen, Ihre gesamte Datenbank extrahieren und die Informationen auf einen Offshore-Server verschieben. Was bedeutet das? Wir werden systematisch eine Reihe von Schritten durchlaufen, um Ihren Ruf vollständig zu schädigen. Zuerst wird Ihre Datenbank durchgesickert oder an den Höchstbietenden verkauft, den er mit seinen Absichten verwendet. Wenn E-Mails gefunden werden, werden sie per E-Mail darüber informiert, dass ihre Informationen verkauft oder durchgesickert sind und Ihre Website einen Fehler begangen hat, wodurch Ihr Ruf geschädigt und verärgerte Kunden / Mitarbeiter mit allen verärgerten Personen konfrontiert wurden Kunden / Mitarbeiter tun. Schließlich werden alle Links, die Sie in den Suchmaschinen indiziert haben, basierend auf Blackhat-Techniken, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, um unsere Ziele zu deindizieren, deindiziert. Wir sind bereit, den Ruf Ihrer Website gegen eine geringe Gebühr nicht zu zerstören. Die aktuelle Gebühr beträgt .322 BTC in Bitcoins (3000 USD).
Jul 9, 2020 blackmail scam We hebben uw website http://www..................nl gehackt en uw databases uitgepakt. Hoe is dit gebeurd? Ons team heeft een kwetsbaarheid binnen uw site gevonden die we hebben kunnen misbruiken. Nadat we het beveiligingslek hadden gevonden, konden we uw databasereferenties ophalen en uw volledige database extraheren en de informatie naar een offshore-server verplaatsen. Wat betekent dit? We zullen systematisch een aantal stappen doorlopen om uw reputatie volledig te schaden. Eerst wordt uw database gelekt of verkocht aan de hoogste bieder, die ze zullen gebruiken met hun bedoelingen. Als er vervolgens e-mails worden gevonden, zullen ze worden gemaild dat hun informatie is verkocht of gelekt en dat uw site http: //www.rev-up.nl een fout heeft gemaakt, waardoor uw reputatie wordt geschaad en boze klanten / medewerkers met wat dan ook boos worden klanten / medewerkers doen. Ten slotte worden alle links die u in de zoekmachines heeft geïndexeerd, gedeïndexeerd op basis van blackhat-technieken die we in het verleden hebben gebruikt om onze doelen te de-indexeren. Hoe stop ik dit? We zijn bereid om tegen een kleine vergoeding de reputatie van uw site niet te vernietigen. De huidige vergoeding is 0.323 BTC in bitcoins ($ 3000 USD). Stuur de bitcoin naar het volgende Bitcoin-adres (kopieer en plak als het hoofdlettergevoelig is): 1HPTGdcnRDcQtfAeE8GPdMQT2NPczHZ6EW Zodra u heeft betaald, krijgen wij automatisch bericht dat het uw betaling was. Houd er rekening mee dat u moet betalen binnen 5 dagen na ontvangst van deze kennisgeving of het databaselek, verzonden e-mails en de-index van uw site ZAL starten! Hoe krijg ik Bitcoins? we zijn bereid om tegen een kleine vergoeding de reputatie van uw site niet te vernietigen. De huidige vergoeding is 0.323 BTC in bitcouns ($ 3000 USD) .............................
Jul 9, 2020 blackmail scam We zijn bereid om tegen een kleine vergoeding de reputatie van uw site niet te vernietigen. De huidige vergoeding is 0.323 BTC in bitcoins ($ 3000 USD).
Jul 8, 2020 blackmail scam via online form in FR language "Nous avons piraté votre site Web http://www.**** et extrait vos bases de données." aso.
Jul 8, 2020 ransomware Ransom (3000$)